Centrum rozvoje nadaných dětí

Centrum rozvoje nadaných dětí je sdružení výzkumných pracovníků, doktorandů a pregraduálních studentů Katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kteří se zabývají problematikou nadaných dětí. 

Členové týmu

doc. PHDr. Šárka Portešová, Ph.D.

Vystudovala psychologii na Filosofické fakultě MU v Brně. Během studia absolvovala roční stáž v Kanadě (University College of the Cariboo). Po studiu byla přijata k internímu doktorandskému studiu vývojové psychologie. V rámci něj se zapojila do výzkumné spolupráce s Centrem pro talentovanou mládež v americkém Baltimoru (Center for Talented Youth), a vypracovala mezikulturní studii o perfekcionismu rozumově nadaných dospívajících. Problematice perfekcionismu nadaných dětí a dospívajících se cíleně věnovala v disertační práci (2001) s názvem Perfekcionismus u nadaných adolescentů. V roce 2010 obhájila habilitační práci s názvem Rozumově nadaní žáci s dyslexií - Diagnostika, identifikace a významné psychologické  souvislosti. Problematice dvojí výjimečnosti, tedy souběhu nadání a handicapu se věnuje intenzivně i v současnosti. Je autorkou monografií Rozumově nadané děti s dyslexií (2011), Skryté nadání (2010) a řady časopiseckých studií. Zajímá se i o problematiku časného čtenářství nadaných předškoláků a o vývoj  metakognitivních strategií u nadaných žáků.

V současné době pracuje v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny a na katedře Psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně, kde vyučuje kurzy Pedagogické a školní psychologie a Psychologie výchovy a vzdělávání.

Kontakt: portes@fss.muni.cz

Mgr. Ondřej Straka

Šest let působil jako psycholog a metodik péče o nadané v PPP Žďár nad Sázavou. Aktuálně je doktorandem na Fakultě sociálních studií MU.

Zabývá se aplikací kognitivní psychologie a psycholingvistiky v diagnostice a ve vzdělávání. Vedle problematiky nadaných dětí se zaměřuje rovněž na otázky specifických poruch učení a jejich vlivu na osvojení cizího jazyka.

Mgr. Michal Jabůrek

Čtyři roky působil v Institutu pedagogicko-psychologického poradenství (aktuálně Národní ústav pro vzdělávání), z toho tři roky jako koordinátor a odborný pracovník v projektu DIS, který byl zaměřen na tvorbu a adaptaci nových diagnostických nástrojů. Aktuálně je doktorandem na Fakultě sociálních studií MU.

Zajímá se o tvorbu a adaptaci testů a dětskou psychologickou diagnostiku (především v oblasti inteligence a nadání).

Mgr. David Macek

Je doktorandem na Katedře psychologie Fakulty sociálních studií, kde se v rámci výzkumu věnuje tematice sociálně-emočních dovedností nadaných žáků. Mimo to působí také jako dětský psycholog a terapeut v soukromé praxi v Brně.

Mgr. Adam Ťápal, M.A.

Působí jako výzkumný pracovník v Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny FSS MU. Vystudoval psychologii na FSS MU a kvantitativní psychologii na The Ohio State University. Zabývá se mimo jiné odpověďovými styly či možnostmi širší aplikace IRT modelů mimo obvyklá použití v psychologickém měření a testování. Na FSS MU participuje na výuce statistických a metodologických kurzů.

Další spolupracovníci z řad doktorských, magisterských i bakalářských studentů psychologie FSS MU