Knihy o nadání

NADANÉ DĚTI A JEJICH ROZVOJ

Autor: Jiří Mudrák

Grada, 176 stran, ISBN: 978-80-247-5089-7, vyšlo v r. 2015

Nadání je obvykle považováno za stabilní rys osobnosti, který je možno objektivně zjišťovat a jehož úroveň předurčuje budoucí profesní a studijní výsledky. Tento koncept nadání se v posledních letech stal důležitou součástí českého vzdělávacího prostředí: jsou jím ovlivňovány politiky škol a dalších vzdělávacích institucí, podílí se na výchovných a vzdělávacích postupech uplatňovaných rodiči a vyučujícími a také utváří to, jak o sobě uvažují sami žáci a studenti. Kniha analyzuje limity tohoto pohledu na nadání a představuje širší rámec založený na současných výzkumech optimálních podmínek rozvoje lidského potenciálu. Nadání je zde představeno jako jev, který je vytvářen či narušován ve vztahu dítěte s druhými lidmi. Přinejmenším stejně důležitou roli jako individuální potenciál tak hraje to, jak je tento potenciál vnímán okolím dětí i dětmi samotnými a jak je na tomto základě rozvíjen. Výsledky psychologických studií jsou v knize dokumentovány příběhy mimořádně nadaných dětí a studentů, což předkládaným závěrům dodává na čtivosti a srozumitelnosti.

 

ROZUMOVĚ NADANÍ STUDENTI S PORUCHOU UČENÍ

Autoři: Šárka Portešová a kol.

Masarykova univerzita, 142 stran, ISBN: 978-80-210-7520-7, vyšlo v r. 2014

Publikace se věnuje problematice souběhu rozumového nadání a poruchy učení u středoškolských a vysokoškolských studentů.

Kromě obecného vhledu zacíleného na problematiku formování nadání v období adolescence a rané dospělosti se zaměřuje především na otázky související s úspěšným překonáváním školního znevýhodnění těchto studentů, jež souvisí s jejich poruchou učení. Na konkrétních příkladech výpovědí nadaných studentů s tzv. dvojí výjimečností ukazuje, které faktory a podmínky mohou vést k úspěšné kompenzaci jejich specifických handicapů a souběžně k rozvoji nadání a naopak, které skutečnosti jsou v tomto procesu rizikové.

 

 

NADANÉ DIEŤA: JEHO VÝVIN, VZDELÁVANIE A PODPOROVANIE 

Autorka: Jolana Laznibatová

Iris, 394 stran, ISBN: 80-89018-53-X, vyšlo v r. 2012

Autorka sa podujala vyplniť citeľnú medzeru v literatúre o mimoriadne zložitej a citlivej otázke nadaných detí. Ide o rozsiahlu štúdiu týkajúcu sa problematiky inteligencie, tvorivosti, nadania, spoločenských aspektov podpory nadaných detí, výchovy a vzdelávania, vrátane charakteristiky učiteľa a jeho prístupu k špecifickým metódam výučby. Osobitný dôraz kladie na identifikáciu nadania detí a na projekt alternatívnej starostlivosti. Kniha je určená pedagógom, rodičom, psychológom, študentom pedagogiky a psychológie i širšej odbornej a laickej verejnosti. Autorka dobre pozná domácu i zahraničnú literatúru k danej problematike, ale čo je cenné, prezentuje aj poznatky vlastných výskumov a získaných skúseností zo školy pre nadané deti.

 

 

ROZUMOVĚ NADANÉ DĚTI S DYSLEXIÍ

Autorka: Šárka Portešová

Portál, 216 stran, ISBN: 978-80-7367-990-3, vyšlo v r. 2011

Cílem knihy je seznámit čtenáře s problematikou psychologie a pedagogiky rozumově nadaných dětí se specifickými poruchami učení, zejména s dyslexií. Autorka vysvětluje, jak je vhodné tyto děti, jež bývají označovány jako tzv. „paradoxní žáci“, rozpoznat, jakým způsobem obvykle kompenzují svůj handicap, jaký je častý profil jejich schopností a handicapů při psychologickém vyšetření, jaký je obvykle jejich styl učení, paměť, motivace, tvořivost, jaké mají sociální a emocionální problémy a zejména jaké jsou možnosti jejich dalšího vzdělávání tak, aby byly skutečně rozvíjeny jejich schopnosti, nejen kompenzovány nápadné handicapy. Publikace se opírá nejen o zahraniční poznatky, ale také vychází z českého výzkumu a úzkého kontaktu s konkrétními nadanými žáky a studenty s dyslexií. Pro lepší názornost je text doplněn citáty rozhovorů a ukázkami výtvorů a školních prací dětí, komentáři jejich učitelů a rodičů a kazuistikami vybraných dětí.

 

PĚT POHLEDŮ NA NADÁNÍ

Autorka: Jana Marie Havigerová

Grada, 144 stran, ISBN: 978-80-247-3857-4, vyšlo v r. 2011

Publikace nabízí informace o vztahu mezi nadáním a mozkem, uvádí aktuální výzkumy rodových rozdílů a návody, jak poznat a rozvíjet rozumové nadání či jak se pozná škola pro nadané. Popsány jsou vůdčí teorie současné psychologie nadání včetně teorie mnohočetné inteligence Howarda Gardnera a koncepce úspěšné inteligence Roberta Sternberga.

 

 

 

 

SKRYTÉ NADÁNÍ. PSYCHOLOGICKÁ SPECIFIKA ROZUMOVĚ NADANÝCH ŽÁKŮ S DYSLEXIÍ

Autorka: Šárka Portešová

Masarykova univerzita, 166 stran, ISBN: 978-80-210-5014-3, vyšlo v r. 2009

Přehledová monografie je zaměřena na psychologická specifika mimořádně rozumově nadaných žáků, jejichž schopnosti jsou často skryty v důsledku existence souběžné specifické vývojové poruchy učení, dyslexie. Publikace mapuje genezi mezinárodního odborného zájmu o danou problematiku a věnuje se zejména problematice procesu psychologické diagnostiky a pedagogické identifikace dané populace nadaných. Důraz je kladen i na popis bariér a stereotypních přístupů, které odpovídající identifikaci významně brání.

 

 

 

NADÁNÍ A NADANÍ: PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PŘÍSTUPY, MODELY, VÝZKUMY A JEJICH VZTAH KE ŠKOLSKÉ PRAXI

Autorka: Lenka Hříbková

Grada, 256 stran, ISBN: 978-80-247-1998-6, vyšlo v r. 2009

Problematika nadání je po řadu let zkoumána nejen v psychologii a pedagogice, ale zajímají se o ni i další obory. V současné době se toto téma stalo velmi aktuálním a v souvislosti se změnami ve školství mu věnuje stále větší pozornost i široká veřejnost. Ačkoliv v zahraničí se nadáním zabývá řada odborných publikací, u nás nemáme téměř žádnou, a právě proto vznikla tato kniha. Prezentuje základní přístupy ke studiu nadání, věnuje se teoretickým otázkám a praktickým souvislostem tématu. Pojímá tři základní přístupy k nadání dítěte: kognitivní, osobnostně-vývojový, sociálně-kulturní. Stranou nezůstává ani klíčová otázka - vzdělávání a rozvíjení nadaných, vyhledávání nadaných dětí a jejich realizace v práci. Nedílnou součástí tohoto tématu je i vzdělávání učitelů pro práci s nadanými žáky. Publikace vychází z českého prostředí a je věnována zejména studentům pedagogických oborů a oborů psychologie. Řadu nejnovějších informací zde naleznou i psychologové a pedagogové v praxi.

 

ODVAHA K NADÁNÍ

Autorka: Erika Landau

Akropolis, 164 stran, ISBN: 978-80-86903-48-4, vyšlo v r. 2007

Výchova dětí je problematika, s níž se setkala či v nějaké podobě setká alespoň v některé životní fázi většina z nás. Pokud ovšem jde o výchovu dítěte nadaného, talentovaného, vše se poměrně komplikuje: umět talent rozpoznat a úspěšně a smysluplně jej rozvinout, vyžaduje citlivý přístup. Především od jeho nejbližšího okolí, tj. zejména rodiny a učitelů. V publikaci Odvaha k nadání čerpá Erika Landau, zakladatelka a vedoucí Institutu na podporu věd a umění pro děti a mládež na univerzitě v Tel Avivu a inspektorka Psychoterapeutického ústavu lékařské fakulty tamtéž, z mnohaletých zkušeností se vzděláváním mimořádně nadaných dětí. Na konkrétních příkladech ukazuje nutnost kreativního a především individuálního přístupu ke vzdělávání dětí, zabývá se obtížnou integrací nadaného dítěte do společnosti či rolí rodičů při jeho výchově. Knížka tak zaujme všechny, kdo se s dětmi a jejich nadáním setkávají. Práce významné psycholožky Eriky Landau o kreativitě, nadání, hře, o možnostech v psychoterapii a výchově jsou psány velmi srozumitelnou a praktickou formou, o čemž svědčí i fakt, že byly přeloženy do osmi jazyků a jsou známy po celém světě. Odvaha k nadání je první knihou Eriky Landau v češtině, v překladu Ivany Vízdalové. 

 

ZAMĚŘENO NA TALENTY ANEB NADÁNÍ MÁ KAŽDÝ 

Autor: Vladimír Dočkal

Lidové noviny, 256 stran, ISBN 80-7106-840-3, vyšlo v r. 2005

Problematika psychologie a pedagogiky nadaných dětí stála u nás donedávna na okraji zájmu odborné i laické veřejnosti. Všudypřítomná orientace na průměrnost tématu příliš mnoho nepřála. Této neutěšené situaci odpovídá i totální absence odborných a populárních knižních titulů směřujících k psychologii a pedagogice dětí, dospívajících i dospělých s mimořádnými schopnostmi. A tak se u nás jen velmi obtížně dozvídá dětský psycholog, učitel, rodič ale i student základní odborné informace o dané problematice. Zcela odlišná je v tomto směru situace v zahraničí, zejména v anglosaských zemích, kde jde o velmi rozšířené aktuální a neustále výzkumně i prakticky rozpracovávané téma.

O to více, vzhledem k dané situaci, si ceníme nově vycházejícího česky psaného titulu PhDr. Dočkala, jež se na Slovensku danou problematikou dlouhodobě intenzivně zabývá. Autor zasvěceně odpovídá čtenáři - odborníkovi, ale i laikovi na stále aktuální a živé otázky psychologie nadání. Kvalifikovaně objasňuje podstatu a strukturu nadání, schopností a inteligence a zabývá se otázkami dědičnosti i výskytu nadaných jedinců v populaci. Za velmi cenné považuji začlenění a detailní rozpracování vývojových determinant a směrů vývoje nadání v čase, s ohledem k nerovnoměrnostem i možným dílčím akceleracím ve vývoji. Tento pohled dává zejména dětskému psychologovi, učiteli ale i rodiči reálnou představu o skutečných možných trendech dalšího rozvoje nadání u dětí, v celoživotní perspektivě. Časový horizont tak umožňuje všem zainteresovaným uvažovat v nových dimenzích o nadaném dítěti od jeho útlého věku a zároveň brání časnému i předčasnému označení, tzv.„ nálepkování“, nadání. Právě fixní „označkování“ nadání považujeme za velmi rizikové pro další harmonický rozvoj dítěte a celé rodiny s nadaným dítětem. Vývojové hledisko na straně druhé, určitý prognostický přesah, umožňuje čtenáři uvažovat o každém nadaném dítěti jako o unikátní osobnosti s jedinečným potenciálem, které postupně, možná pomaleji, po překonání dílčích handicapů, rozvine svůj talent v pozdějším věku až k mimořádné úrovni.

Za neobyčejně cennou považuji kapitolu o nadaných a současně handicapovaných dětech, včetně doporučení, jak je vhodně identifikovat a dále rozvíjet jejich potenciál. Tato dílčí populace nadaných dětí, označovaná v zahraničí jako děti tzv. „dvakrát výjimečné“, se v současnosti ve světě, zejména na poli psychologickém a pedagogickém, velmi intenzivně zkoumá. I když v textu postrádáme prezentaci nejfrekventovanějšího spojení nadání a dílčího handicapu ve smyslu nadání se specifickou vývojovou poruchou učení, domnívám se, že již nastolení tohoto problému přináší důležitý a nový prostor pro další diagnostické a prognostické úvahy i výraznou změnu v pohledu na danou problematiku.

Velmi oceňuji, že publikace PhDr. Dočkala není pouze teoretickým exkurzem do oblasti psychologie nadání, ale poskytuje konkrétní doporučení pro rodiče i pedagogy, jež se týkají postupů, jak nadané děti identifikovat, jaké jsou jejich typické projevy chování a poskytují vedení pro přístup k daným dětem v rodině i ve škole. Každý učitel navíc určitě uvítá kapitolu o možných pedagogických přístupech k nadané dětské populaci (od segregované až po integrované formy výuky), které paralelně koexistují v řadě zemí již mnoho desetiletí.

V závěru knihy autor zasvěceně shrnuje své praktické poznatky vycházející z dlouhodobé individuální práce s nadanými dětmi i ze zkušeností s výukou budoucích psychologů a učitelů. Domnívám se, že kniha je souborem cenných poznatků, které ocení nejen teoretik nebo praktik ale i rodič nadaného dítěte.

 

NADANÉ DÍTĚ

Autoři: Mönks a Ypenburg

Grada, 98 stran, ISBN: 80-247-0445-5, vyšlo v r. 2000

Vzdělávání a výchova nadaných dětí zatím v přípravě našich učitelů i psychologů chybí. Ojedinělá publikace poskytuje kvalitní rady pro domácí i školní výchovu nadaného a nadprůměrného inteligentního dítěte. Na několika kazuistikách jsou zdokumentovány možnosti práce s nadanými dětmi, a to již od mateřské školy.